Speciální projekt

Úprava komunikace a doplnění chodníku, Praha-Lysolaje

Popis projektu

U ulice Štěpnice jsme vybudovali nové chodníky v celkové délce 320 metrů. Ještě před započetím samotných stavebních prací jsme za přítomnosti správců nechali vytyčit všechny stávající inženýrské sítě. Při jejich odkrývání pak bylo nutné dbát zvýšené opatrnosti a veškeré zemní práce v jejich blízkosti provádět ručně.

V rámci bouracích prací jsme odstranili konstrukce vozovky v šíři 0,5 metru od stávající obruby a v místě nových tras chodníků jsme sejmuli ornici o tloušťce 0,3 metru. Následně jsme terén vyrovnali na požadovanou úroveň, což zahrnovalo i hrubé terénní úpravy, a odstranili jsme stávající obruby. V případech, kdy byly zásypy nedostatečně zhutněny, jsme je částečně odtěžili a přehutnili, a výsledek ještě překontrolovali statickou zatěžovací zkouškou. Protože jsou v ulici Štěpnice značné výškové rozdíly, vybudovali jsme u chodníků opěrné zdi z betonových palisád. Odvodnění jsme vyřešili železobetonovými propustky, novou horskou vpustí a stávající rekonstruovanou vtokovou jímkou.

Další projekty